SmodBIP

Funkcjonowanie kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 001 /2010
DYREKTORA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PLESZEWIE
z dnia 06.09.2010
w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

Zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie zwanej dalej poradnią, kontroli zarządczej.

§2.

1. Kontrola zarządcza w poradni funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora poradni, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Kontrola zarządcza w poradni stanowi ogół działań dyrektora, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych poradni w sposób zgodny i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Celem kontroli zarządczej w poradni jest zapewnienie:
1) zgodności działalności poradni z przepisami prawa oraz wewnątrzporadnianymi regulaminami, instrukcjami i procedurami,
2) skuteczności działania,
3) wiarygodności sprawozdań,
4) ochrony zasobów poradni,
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
6) efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
7) skuteczności zarządzania ryzykiem,
8) stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,
9) bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,
10) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

§3.

1. Kontrolę zarządczą w poradni realizują następujące działania:
1) opracowanie i wdrożenie wewnątrzporadnianych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,
2) opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli zarządczej,
3) prowadzenie instruktarzu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system kontroli zarządczej,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
5) prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy poradni,
6) prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,
7) monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,
8) składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w poradni obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej.

§4.

1. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.


§5.

1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni w placówce, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor poradni.
2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku kalendarzowego za wyjątkiem kontroli zarządczej sprawowanej w roku szkolnym w zakresie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.


§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze zarządzeń.


……………………
/ dyrektor jednostki /Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 06.04.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 06.04.2016
Dokument oglądany razy: 3172