SmodBIP

Koncepcja pracy i rozwoju Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Koncepcja pracy i rozwoju
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Pleszewie
na lata
2 0 1 5 – 2 0 2 0


1. Doskonalenia pracy Zespołu Orzekającego
2. Zacieśnienia współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi placówkami
3. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych mające na celu poprawę jakości ich pracy
4. Poszerzenia i doskonalenia usług diagnostycznych i terapeutycznych z wykorzystaniem już istniejących możliwości kadrowych i sprzętowych
5. Udoskonalania organizacji pracy Poradni
6. Podnoszenia kwalifikacji kardy pedagogicznej o wysoko wyspecjalizowane formy doskonalenia

Ad 1. Doskonalenie pracy Zespołu Orzekającego związane jest:

z uzyskaniem zgody i wskazaniem przez Kuratora Oświaty w Poznaniu Poradni jako właściwej do orzekania w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a są to:
- dzieci niesłyszące i słabo słyszące,
- dzieci niewidome i słabo widzące,
- dzieci z autyzmem
oraz związane z tym wszelkie sprzężenia.

koniecznością wdrożenia zmian w procedurach orzekania i opiniowania w związku z przygotowywanym nowym Rozporządzeniem MEN w sprawie orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.


Ad 2. W ramach zacieśnienia współpracy ze szkołami, przedszkolami, placówkami od września 2015r. w ofercie Poradni pojawi się:

sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych. Będzie to realizacja nowego zadania, które placówka ma obowiązek realizować od 1 stycznia 2016r., a z drugiej strony kontynuacja spotkań
z pedagogami i psychologami szkolnymi
sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów, gdzie podejmowane będą zagadnienia dotyczące organizacji pracy logopedów pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz wymiana doświadczeń między logopedami zatrudnionymi w Poradni a pracującymi w w/w placówkach.
Funkcję koordynatora będzie pełnił logopeda zatrudniony w Poradni.
sieć współpracy samokształcenia dla nauczycieli odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno – zawodowe. Odpowiedzialnym za założenie sieci w Poradni będzie doradca zawodowy

Zadania dotyczące prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli zostaną zainicjowane bezpośrednimi spotkaniami w Poradni, a w dalszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu uruchomienie platformy internetowej.


Ad 3. W ramach wspomagania przedszkoli, szkół i placówek prowadzone będzie:
wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych mające na celu poprawę jakości ich pracy w zależności od zgłaszanych potrzeb przez daną jednostkę.
Realizowane to będzie m.in. poprzez:
pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub innej placówki, ustalenia sposobu działania prowadzącego do zaspokajania potrzeb jednostki,
zaplanowania form wspomagania jednostki,
wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form działania.
Jest to zadanie nowe i będzie realizowane od 1 stycznia 2016 r.

przygotowanie cyklu warsztatów dla nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych na temat: „Możliwości dziecka sześcioletniego a wymagania edukacyjne”.
Warsztaty prowadzone będą przez trzy lata.

wspomaganie pracy nauczycieli w zakresie kontaktów z rodzicami:
- pracy rodziców z dzieckiem w domu
- organizacji świadomej stymulacji i poszerzenia wrażliwości empatycznej rodziców, aby rozumieli trudności dzieci.
Realizacja powyższych zadań będzie prowadzona w ramach:
- punktu konsultacyjnego działającego na terenie Poradni,
- pracy terenowej,
- warsztatów organizowanych na terenie Poradni.


Ad 4. W ramach poszerzania i doskonalenia jakości świadczonych usług diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych uważam, że należy:

korzystając z uzyskanych uprawnień przygotować ofertę dla poradni z powiatów ościennych dotyczącą diagnozowania i orzekania w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

zorganizować i prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne na terenie szkół, przedszkoli lub poradni dla dzieci sześcio-, siedmioletnich „Uwierz w siebie”

poszerzyć usługi w zakresie terapii psychologicznej, m.in. o indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo – behawioralnym

wprowadzić do badań nowe narzędzia diagnostyczne, m.in. do diagnozowania dzieci wielokulturowych i romskich – CFT 1-R (Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattell-wersja 1), Kartę Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), Baterię Metod do diagnozowania dzieci pięcio-, sześcioletnich – wersja zrewidowana, Test Słownikowy dla Dzieci (TSD)

wprowadzić tematykę higieny słuchu i wzroku w różne formy zajęć prowadzonych przez placówkę (pogadanki, warsztaty) oraz przygotować materiały psychoedukacyjne

poszerzać działania zmierzające do zwrócenia szczególnej uwagi nauczycieli i rodziców na wzrastające zagrożenia uzależnieniami i cyberprzemocą


Ad 5. W ramach doskonalenia pracy Poradni zamierzam:

w dalszym ciągu skracać czas oczekiwania na pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez utworzenie stałego dyżuru konsultacyjnego dla rodziców, nauczycieli, pełnoletnich uczniów na terenie Poradni - dwa razy w miesiącu

zwiększać liczbę godzin dydaktycznych kadry pedagogicznej na realizację zadań poza Poradnią, tj. bezpośrednio pracę w przedszkolach i szkołach

zwiększać liczbę godzin na prowadzenie terapii psychologicznej w Poradni

Ad 6. Mając na uwadze coraz większe zapotrzebowanie rodziców i nauczycieli na specjalistyczną pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu bardzo złożonych problemów wychowawczych i nowe zadania jakie placówka otrzymała konieczne jest:

dalsze szkolenie kadry psychologiczno – pedagogicznej w zakresie:
tyflopedagogiki i surdopedagogiki – poprzez udział w konferencjach i warsztatach organizowanych w ośrodkach szkolno – wychowawczych prowadzących pracę z dziećmi niewidomymi i niesłyszącymi oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Poznaniu zajmującą się pracą z w/w dziećmi
pracy z dziećmi autystycznymi „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” cykl drugi
pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz z chorobami przewlekłymi

zabezpieczenie środków finansowych na w/w formy doskonalenia.
Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 08.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 08.03.2016
Dokument oglądany razy: 3302