SmodBIP

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje
Przedmiotem działalności Poradni
jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Szczegółowe zadania Poradni określa Statut Poradni.
Zadania Poradni
Należą do nich w szczególności:
-diagnozowanie dzieci i młodzieży
-udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej
- prowadzenie terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
- udzielanie nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli .
Powyższe zadania Poradnia realizuje w szczególności w formie:
Porad i konsultacji
Udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów
Udziału w zebraniach rad pedagogicznych 
Warsztatów 
Grup wsparcia 
Wykładów i prelekcji 
Prowadzenia mediacji 
Interwencji kryzysowej 
Działalności informacyjno - szkoleniowej
Odpłatność
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 2037