SmodBIP

Status prawny

Status prawny
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Pleszewie , prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.
Organ prowadzący
Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie.
Nadzór pedagogiczny
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. z 2004r Nr 256, poz.2572 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r, Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku (Dz. U. z 2013r, poz.199 r.) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2010r Nr 228, poz. 1429)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r r 173, poz. 1072)
  6. Statut Poradni


Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 3085