SmodBIP

Tryb działania

Tryb działania
Dyrektor Poradni
kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Poradni.
Rada Pedagogiczna
jest kolegialnym organem Poradni. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin Rady Pedagogicznej. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
Zespoły Orzekające
W Poradni powoływane są Zespoły Orzekające działające na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r r 173, poz. 1072).
Podstawa prawna
Szczegółowe zasady dotyczące działania Zespołów Orzekających, uprawnień rodziców (prawnych opiekunów dziecka), danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego – zawierają przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r r 173, poz. 1072).
 Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 2006