SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw
Rejestracja
Składanie zgłoszeń o badanie lub terapię, wniosków o wydanie orzeczeń i opinii, odbiór opinii, orzeczeń i informacji z badań odbywa się w SEKRETARIACIE:

 • w godzinach: 07.00-15.00
 • nr tel. 62-74 21 665, 692 985 010

Teren działania
TEREN DZIAŁANIA PORADNI OBEJMUJE SZKOŁY I PLACÓWKI Z TERENU MIASTA PLESZEWA ORAZ GMIN POWIATU PLESZEWSKIEGO:

 • GOŁUCHÓW,
 • DOBRZYCA,
 • CZERMIN,
 • CHOCZ,
 • GIZAŁKI,.

Pomoc
Poradnia udziela pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni a w przypadku dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli - ze względu na miejsce ich zamieszkania w rejonie działania Poradni.
Opiniowanie
Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw
Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia , którego dotyczy opinia , w terminie nie dłuższym niż 30 dni , a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
Na pisemny wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko lub pełnoletni uczeń.
Diagnoza
Poradnia wydaje również - na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.
Rodzic lub pełnoletni uczeń może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich , a także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.
Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko lub pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia. Poradnia informuje o tym osobę składającą wniosek.
Poradnia przyjmuje wnioski w postaci papierowej .
Zespoły Orzekające
W Poradni powoływane są Zespoły Orzekające działające na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r r 173, poz. 1072).
Zespoły orzekają o:

 • potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, wymagających
 • stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
 • uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
  przedszkola lub oddziału zorganizowanego w szkole podstawowej.
 • potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej
  umysłowo w stopniu głębokim,
 • a także wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Szczegółowe zasady dotyczące działania Zespołów Orzekających, uprawnień rodziców (prawnych opiekunów dziecka), danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego – zawierają przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. z 2008r r 173, poz. 1072).



Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 11.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 11.03.2016
Dokument oglądany razy: 1875