SmodBIP

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PLESZEWIE

Dział

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

I. Realizacja zadań statutowych.

1. Prowadzenie indywidualnych badań diagnostycznych, psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i zawodoznawczych.

pracownicy pedagogiczni

cały rok

2.Badanie i orzekanie w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

- dzieci niesłyszące i słabo słyszące,

- dzieci niewidome i słabo widzące,

- dzieci z autyzmem.

M.Mikołajczak,

M.Marciniak

J.Haak-Mikołajczak

K. Kula

cały rok

3. Udzielanie porad bez badań młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

pracownicy pedagogiczni

cały rok

4.Prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.

pracownicy pedagogiczni

cały rok

5. Praca w punktach konsultacyjnych w szkołach i przedszkolach objętych terenem działania placówki, zgodnie z harmonogramem.

W ramach pobytu w szkole, przedszkolu pracownik powinien:

1) udzielać wsparcia metodycznego nauczycielom w przezwyciężaniu trudności szkolnych uczniów,

2) wspierać nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

3) udzielać porad indywidualnych rodzicom,

4) udzielać porad indywidualnych uczniom,

5) konsultować szkolne programy wychowawcze,

6) konsultować szkolne programy profilaktyczne,

7) udzielać konsultacji nauczycielom pracującym z uczniami zdolnymi,

8) udzielać wsparcia metodycznego nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i inne specjalistyczne,

9) monitorować realizację zaleceń zawartych w opiniach wydanych przez poradnię i przekazanych przez rodziców szkole,

10) realizować inne zadania.

wszyscy pracownicy

6. Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli dwa razy w miesiącu

 • wtorek 15.30 do 16.30

 • czwartek 16.00 do 17.00

psycholodzy, pedagodzy

7. Śledzenie i na bieżąco zapoznawanie Radę Pedagogiczną z najnowszymi Rozporządzeniami MEN.

dyrektor

cały rok

8. Wdrożenie zmian – procedura orzekania i opiniowania zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

dyrektor

I półrocze 2016r.

9. Organizacja posiedzeń Zespołów Orzekających.

dyrektor

cały rok

10. Analiza pracy zespołów tematycznych psychologów i pedagogów.

dyrektor

cały rok

11. Organizacja Rad Pedagogicznych.

dyrektor

cały rok

12. Wprowadzenie do diagnozy nowych narzędzi badawczych (testów).

psycholodzy-pedagodzy

cały rok

13. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych szkół

psycholodzy-pedagodzy

cały rok

14. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych mające na celu poprawę jakości ich pracy w zależności od zgłaszanych potrzeb przez daną jednostkę

pracownicy pedagogiczni

cały rok

15. Zabezpieczenie środków finansowych na formy doskonalenia zawodowego

dyrektor

listopad 2015

II. Terapia logopedyczna

1. Prowadzenie terapii logopedycznej.

M. Wykrętowicz

H. Bukowska

cały rok

2. Prowadzenie badań logopedycznych.

M. Wykrętowicz

H. Bukowska

cały rok

3. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie naszego powiatu

M. Wykrętowicz

październik

luty

maj

4. Zorganizowanie i prowadzenie terapii logopedycznej w punktach terenowych:

- Gizałki,

- Białobłoty,

- Tomice,

- Wierzchy

M. Wykrętowicz

H. Bukowska

M. Wykrętowicz

H. Bukowska

od połowy września do końca roku szkolnego

5. Prowadzenie wstępnej diagnozy logopedycznej wg zgłoszeń

M. Wykrętowicz

H. Bukowska

cały rok

6. Prowadzenie badań słuchu

- 6-latki i kl. I

M. Wyrętowicz

H. Bukowska

cały rok

Dział

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

III. Terapia psychologiczna

1. Prowadzenie terapii dziecka w oparciu o przeprowadzaną diagnozę psychologiczną

K. Vogt-Graczyk

S. Brajer

M. Marciniak

cały rok

2. Prowadzenie sesji terapeutycznych z udziałem rodziny dziecka.

K. Vogt-Graczyk

S. Brajer

cały rok

3. Prowadzenie terapii dziecka poprzez oddziaływania skierowane do rodziców (zmiana postaw rodzicielskich).

K. Vogt-Graczyk

S. Brajer

M. Marciniak

cały rok

4. Prowadzenie porad i udzielanie wsparcia rodzicom, którzy zgłaszają problemy wychowawcze z dziećmi.

K. Vogt-Graczyk

S. Brajer

M. Marciniak

K.Kula

cały rok.

5. Wprowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

M. Marciniak

cały rok

Dział

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

IV. Dział pedagogiczny

 1. Śledzenie losów szkolnych dzieci wymagających pomocy:

 • wykaz uczniów z niepełnosprawnością,

 • wykaz uczniów drugorocznych,

 • wykaz dyslektyków (podział na poszczególne typy szkół)

pracownicy pedagogiczni w punktach konsultacyjnych

cały rok

listopad

listopad

grudzień

 1. Udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych

pedagodzy

w zależności od potrzeb

3. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli mających i pracujących z dziećmi z wadami słuchu.

M. Mikołajczak

cały rok

4. Prowadzenie terapii pedagogicznej – Szkoła Podstawowa w Lutynii.

B.Walkowiak

cały rok

5. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych

M.Mikołajczak

październik

luty

maj

6. Przygotowanie cyklu warsztatów dla nauczycieli klas pierwszych szkół podstawowych na temat: „Możliwości dziecka 6-cio letniego a wymagania edukacyjne”

S. Brajer

J. Haak-Mikołajczak

listopad

7. Wspomaganie pracy nauczycieli w zakresie kontaktów z rodzicami:

- pracy rodziców z dzieckiem w domu,

- organizacji świadomej stymulacji i poszerzania empatii rodziców, aby zrozumieli trudności dzieci

wszyscy pracownicy

cały rok

8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne na terenie Poradni

A. Małyszko

B. Walkowiak

cały rok

9. Materiał do ćwiczeń dla rodziców dotyczące wspomagania i dysleksji.

J. Haak-Mikołajczak

M. Marciniak

listopad

Dział

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

V. Doradztwo zawodowe

1. Zebranie informacji na temat zapotrzebowania szkół w zakresie orientacji zawodowej

 • Przygotowanie oferty doradczej dla szkół średnich

 • Przygotowanie oferty doradczej dla szkół gimnazjalnych

doradca zawodowy, pracownicy pedagogiczni

IX-XI 2014

2. Gromadzenie informacji na temat uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi lub niezdecydowanych zawodowo

doradca zawodowy, pracownicy pedagogiczni

I –pól.

3. Prowadzenie badań zawodoznawczych uczniów z ograniczeniami zdrowotnymi lub niezdecydowanych zawodowo

doradca zawodowy, psycholog – Joanna Haak-Mikołajczak

cały rok

4, Organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli odpowiedzialnych za doradztwo edukacyjno-zawodowe

K.Kubilas-Nowicka

wrzesień

luty

maj

5. Organizacja grupowych zajęć doradczych dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu pleszewskiego

 • Cykl zajęć dla klas trzecich - cykl zajęć „Kim będę w przyszłości”

 • Cykl zajęć dla klas drugich – cykl zajęć „Planowanie przyszłości zawodowej”

doradca zawodowy

cały rok

6. Prowadzenie indywidualnych konsultacji doradczych dla uczniów na terenie szkół gimnazjalnych

doradca zawodowy

według potrzeb zgłaszanych przez szkoły

7. Organizacja grupowych zajęć doradczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 • Cykl zajęć dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum (klasy I, II, III, IV)

 • Cykl zajęć dla uczniów szkół zasadniczych zawodowych (klasy III)

doradca zawodowy

cały rok

8. Prowadzenie indywidualnych konsultacji doradczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie szkoły.

doradca zawodowy

według potrzeb zgłaszanych przez szkoły

9. Prowadzenie warsztatów dla zainteresowanych uczniów szkół średnich

 • Pomysł na biznes

 • Kreatywne CV i LM

 • Rozmowa kwalifikacyjna bez tajemnic

 • Trudne pytania łatwe odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej

 • Prawo pracy – prawo pracownika

 • Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?

doradca zawodowy

psycholog-J. Haak-Mikołajczak

według potrzeb zgłaszanych przez szkoły

10. Przeprowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli gimnazjów z terenu powiatu pleszewskiego pt.

„Tendencje rynku pracy ,a wybory zawodowe uczniów”

„Uczeń niepełnosprawny , a wybór zawodu”

doradca zawodowy

cały rok wg potrzeb zgłaszanych przez szkołę

11. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców pt. „Rola rodzica w planowaniu kariery zawodowej ucznia”

doradca zawodowy, psycholog-J. Haak-Mikołajczak

według potrzeb zgłaszanych przez szkoły

12. Udostępnianie informacji edukacyjno – zawodowych zainteresowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom

doradca zawodowy, psycholog-J. Haak-K. Kubilas-Nowicka

na bieżąco zainteresowany

Dział

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

VI. Profilaktyka i resocjalizacja

1. Rozpoznawanie zjawiska niedostosowania:

- identyfikacja problemu,

- omawianie rozpoznawanych problemów a nauczycielami,

- spotkania z rodzicami i ustalenie metod działania,

Kontrola jakości rozwiązywania problemów przez dom i szkołę

psycholodzy,

pedagodzy

cały rok

2. Współdziałanie ze szkołą i instytucjami w niesieniu pomocy dydaktycznej i wychowawczej dzieciom i rodzicom zagrożonym niedostosowaniem i patologicznym:

- ujawnianie źródeł zagrożeń,

- określanie rodzaju patologii i szkód ponoszonych przez ucznia,

- inicjowanie instytucjonalnej pomocy - kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Gminnymi Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Sąd Rejonowy,. MGOPS, Prokuraturą Rejonową, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.

- rozpoznawanie uczniów z poważnymi trudnościami w nauce,

- konsultowanie z nauczycielami metod oddziaływań wobec ucznia i rodziny.

psycholodzy,

pedagodzy

cały rok

3. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie , Sądem Rejonowym w celu uzgadniania pomocy dzieciom i rodzinom

psycholodzy , pedagodzy

cały rok

4. Udzielanie pomocy nauczycielom w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez:

- konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

- negocjacje,

- mediacje.

psycholodzy,

pedagodzy

cały rok

5. Uaktualnienie informacji o możliwych formach pomocy w szkole, rodzinie, środowisku.

psycholodzy,

pedagodzy

cały rok

6. Wykorzystanie zasobów placówki na rzecz wzajemnego rozwoju:

- szkolenia, pogadanki, rady pedagogiczne poświęcone tematyce profilaktyki i resocjalizacji.

pracownicy pedagogiczni

cały rok

7. Współpraca z MOW w Marszewie:

- przygotowywanie orzeczeń,

- konsultacje dla nauczycieli i wychowawców,

- diagnoza uczniów – wychowanków MOW,

Współpraca z OHP:

- diagnoza i opiniowanie

psycholodzy,

pedagodzy

cały rok

8. Pogadanki dla rodziców i nauczycieli na temat zagrożenia uzależnieniami i cyberprzemocą

psycholodzy

cały rok

9. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych na terenie szkół i przedszkoli lub poradni dla dzieci 6-7 letnich – „Uwierz w siebie”

K.Kubilas-Nowicka

cały rok

10. Pogadanki i warsztaty na temat higieny słuchu i wzroku

K. Kula

M. Mikołajczak

cały rok

11. Przygotowanie materiałów psychoedukacyjnych na temat higieny słuchu i wzroku

K. Vogt-Graczyk

J. Haak-Mikołajczak

M. Mikołajczak

listopad 2015

Dział

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Termin realizacji

VII. Inne zadania.

1. Przygotowanie oferty dla poradni z powiatów ościennych dotyczące diagnozowania i orzekania w sprawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

dyrektor

wrzesień 2015 r.

2. Współpraca z Radą Powiatu i Starostwem Powiatowym

w Pleszewie:

- udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa,

- udział w posiedzeniach Komisji Oświaty.

- współpraca z Urzędami Gmin, Wójtami

dyrektor

cały rok

3. Współpraca z instytucjami i placówkami Powiatu Pleszewskiego:

- Pogotowie Opiekuńcze,

- Dom Dziecka,

- PCPR,

- Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich (kuratorzy zawodowi

i społeczni)

- Prokuratura Rejonowa w Pleszewie i Jarocinie

- placówki służby zdrowia

dyrektor

cały rok

4. Prowadzenie punktu konsultacyjnego-porady psychiatryczne

Lekarz med.

M.Gawroński

cały rok

5. Aktualizacja strony internetowej

J.Jurdziński we współpracy z pracownikami pedagogicznymi.

cały rokOpublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 08.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 08.03.2016
Dokument oglądany razy: 1392