SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pleszewie

S T A T U T

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W PLESZEWIE


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie ul. Słowackiego 14 zwana dalej „Poradnią” jest publiczną placówką oświatową zorganizowaną i działającą na zasadach określonych przez następujące akty prawne:

a) Ustawę z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r. Nr 856, poz. 2572 ze zm.
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013 r., poz. 199),
Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym publicznej poradni specjalistycznej (DZ.U. z 2002r. Nr 223, poz.
1869 ze zm.).
c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r.. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych opublikowanego Dz. U. Nr 173 z dnia 30 września 2008r. poz. 1072,
d) Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
2. Organem prowadzącym jest Powiat Pleszewski.
3. Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

II. CELE I ZADANIA PORADNI.


§2.

Celem Poradni jest:
1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.
2. Udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
3. Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

§3.

Do zadań Poradni należy w szczególności:
1. diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:
1. predyspozycji i uzdolnień,
2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
3. specyficznych trudności w uczeniu się.
2. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:
1. szczególnie uzdolnionych,
2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
4. z zaburzeniami komunikacji językowej,
5. z chorobami przewlekłymi.
3. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności do rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin,
4. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
5. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
6. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
7. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom,
8. współpraca ze szkołami i palcówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
9. współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,
10. współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
11. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
12. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
13. prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
14. udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

§4.

Do zadań poradni należy wydawanie opinii w sprawach:
1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia
rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego,
1. objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
2. dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
3. zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego
4. udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
5. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
6. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policelanej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
7. innych określonych w odrębnych przepisach.

§5.

Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:
1 diagnozowanie,
2 opiniowanie,
3 działalność terapeutyczną,
4 prowadzenie grup wsparcia,
5 prowadzenie mediacji,
6 interwencję kryzysową,
7 działalność profilaktyczną,
8 poradnictwo,
9 konsultacje,
10 działalność informacyjno-szkoleniową,
11 wykłady i prelekcje.

§6.

1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
2. Osoba, która składa wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.
3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informację niezbędne do wydania opinii.
4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie jest możliwe wydanie opinii prze poradnię w terminie określonym w ust. 1, opinię wydaję się w ciągu 7 dni od przedstawienia zaświadczenia.
5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły, placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczyciela, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa w ust. 2, informując o tym osobę składającą wniosek.

§7.

1. Opinia poradni zawiera:
a) oznaczenie poradni,
b) numer opinii,
c) datę wydania opinii,
d) podstawę prawną opinii,
e) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru ESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiedni przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
f) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniający funkcjonowanie ucznia, w odniesieniu do problemu we wniosku o wydanie opinii,
g) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
h) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,
i) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo skazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
j) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,
k) podpis dyrektora poradni.

§8.

1. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.
2. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

§9.

1. W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu Zespoły Orzekające, zwane dalej Zespołami.
2. W skład Zespołu wchodzą:
a) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący Zespołu,
b) psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
c) pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
d) lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
e) inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny – opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

§10.

Zespoły orzekające wydają:
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „Indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”,
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej „opiniami”,
6. orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

§11

1. Zespół orzeka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

§12

1. Wniosek o wydanie orzeczenia składa się do Zespołu Orzekającego.


§13

1. Szczegółowe zasady postępowania orzeczniczego reguluje Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173 z dnia 30 września 2008r. poz. 1072)

III. ORGANY PORADNI ORAZ JEJ ZADANIA.


§14

Organami poradni są:
1. dyrektor poradni,
2. rada pedagogiczna,


§15

1. Dyrektor poradni kieruje i zarządza poradnią w ramach swoich kompetencji:
a) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą poradni oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) organizuje działalność administracyjną, finansową i gospodarczą placówki,
d) zatrudnia i zwalnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi,
e) decyduje o merytorycznej organizacji pracy poradni,
f) wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom poradni,
g) opracowuje zakres obowiązków pracownikom administracji i obsługi,
h) ma prawo nagradzać i karać pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi zgodnie z Kodeksem Pracy.

2. Dyrektor odpowiada za:
a) bieżącą działalność dydaktyczno – wychowawczą poradni,
b) prawidłowy nadzór pedagogiczny,
c) prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
d) prawidłową działalność administracyjną, finansową i gospodarczą poradni,
e) prawidłową politykę zatrudnienia,
f) prawidłowe nagradzanie, karanie pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi,
g) prawidłową politykę dotyczącą odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi,
h) realizację uchwał rady pedagogicznej.


§16

Dyrektor współpracuje z Radą pedagogiczną oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowo – wychowawczych a także związkami zawodowymi.


§17

1. W poradni działa rada pedagogiczna, którą tworzą zatrudnieni w poradni pracownicy pedagogiczni.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
a) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
b) z inicjatywy przewodniczącego,
c) na wniosek organu prowadzącego poradnię,
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

4. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności poradni.

5. Dyrektor Poradni do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.


6. do kompetencje stanowiącej Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzenie koncepcji pracy Poradni,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego Poradni,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) propozycje Dyrektora Poradni w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
e) wniosek o Nagrodę Kuratora Oświaty oraz odznaczenia dla Dyrektora Poradni,
f) pracę Dyrektora przy ustalaniu Jego oceny pracy.

8. Dyrektor Poradni wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący Poradnię oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Organem Prowadzącym Poradnię uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu poradni, jego zmiany oraz uchwala go.


10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w poradni.
11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12. Sposób rozwiązywania sporów między organami poradni:
a) zapewnia się każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, jej aktami wykonawczymi i ich regulaminami,
b) Dyrektor Poradni w miarę posiadanych kompetencji umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) Zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Poradni o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzję poprzez książkę zarządzeń i ogłoszenia.


§18

1. Organy poradni zobowiązane są do współdziałania ze sobą i do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz poradni.
2. Sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni rozwiązuje nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej.

§19

Zasady rozwiązywania sporów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie:
1. W trakcie działalności w Poradni mogą wystąpić sytuacje sporne:
a) spór między rodzicem, pełnoletnim dzieckiem a pracownikiem poradni,
b) spór między nauczycielem a pracownikiem poradni,
c) spór między pracownikami poradni,
d) spór między pracownikiem a dyrektorem poradni,

2. Spór między rodzicem, pełnoletnim a pracownikiem poradni rozwiązuje się w następujący sposób:
a) dyrektor Poradni wysłuchuje każdej ze stron osobno,
b) następnie organizuje się spotkanie zainteresowanych stron w obecności
dyrektora,
c) w spotkaniu tym na prośbę rodzica, pełnoletniego ucznia, pracownika
Poradni lub dyrektora mogą wziąć udział inni pracownicy Poradni.
3. Spór między nauczycielem a pracownikiem poradni rozwiązuje się w następujący sposób:
a) dyrektor Poradni wysłuchuje każdej ze stron konfliktu osobno,
b) następnie organizuje się spotkanie zainteresowanych stron w obecności
dyrektora,
c) w spotkaniu tym na prośbę nauczyciela, pracownika Poradni lub dyrektora
mogą wziąć udział inni pracownicy Poradni.

4. Spór między pracownikami Poradni rozwiązuje się w następujący sposób:
a) dyrektor Poradni wysłuchuje każdej ze stron konfliktu osobno,
b) na prośbę jednej ze stron – na prośbę pracownika lub dyrektora każda z
osób może wskazać jedną osobę z pozostałych pracowników do
uczestniczenia w spotkaniu mediacyjnym.

5. Spór między pracownikiem poradni a dyrektorem rozwiązuje się w następujący sposób:
a) w rozwiązywaniu sporu na prośbę każdej ze stron bierze udział po jednej osobie z pracowników pedagogicznych.

6. W przypadku niemożności rozwiązania sporu wewnątrz Poradni dyrektor – pracownik, pracownicy mnoga zwrócić się o pomoc do Organu Prowadzącego Związku Zawodowego lub organu Sprawującego nadzór pedagogiczny.

7. Spór między Organami Poradni, tj. Dyrektorem i Rada Pedagogiczną rozwiązuje się w następujący sposób:
a) poprzez negocjacje prowadzone w oparciu o rzeczowe argumenty na
posiedzeniu lub kolejnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwoływanych
w celu rozwiązania sporu i prowadzonych pod przewodnictwem Dyrektora
Poradni,
b) w przypadku niemożności znalezienia rozwiązania spotu organy Poradni
mogą powołać osobę spoza Poradni celem podjęcia próby rozwiązania sporu,
c) w przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy wyżej
wymienionej osoby organy Poradni zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do
Organu Prowadzącego (w przypadku spraw z Kodeksu Pracy) albo do Organu
Nadzoru Pedagogicznego (w przypadku spraw merytorycznych).


IV. ORGANIZACJA PORADNI:


§20


Teren działania poradni określa organ prowadzący i obejmuje on:
powiat pleszewski tj. Miasto i Gmine Pleszew oraz Gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów.

§21

1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie jest również poradnią właściwą do udzielenia pomocy dzieciom nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie powiatu pleszewskiego.


§22

Poradnia współpracuje z innymi poradniami, głównie na płaszczyźnie diagnozowania, opiniowania, poradnictwa i konsultacji, a także działalności informacyjno-szkoleniowej.


§23

Poradnia współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, a także innymi placówkami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom w zakresie:
a) diagnozowania,
b) opiniowania,
c) orzekania do odpowiednich form pomocy,
d) terapii i profilaktyki,
e) poradnictwa.

§24

1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2. Dniami wolnymi od pracy są dnia świąteczne zatwierdzone przez Sejm.

§25

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.30.


§26

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


§27


Wnioski o wydanie opinii z badań lub informację o wynikach diagnozy można składać w formie papierowej lub elektronicznej.


§28

Podstawowymi formami działania poradni jest:
1. prowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych, zawodoznawczych i
logopedycznych,
2. prowadzenie terapii psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
3. doradztwo psychologiczne, pedagogiczne, zawodowe i logopedyczne,
4. prowadzenie konsultacji w placówkach, szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie jej działania,
5. działalność informacyjna


§29

1. Szczegółową organizację działania poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem planu pracy oraz planu finansowego poradni do dnia 30 kwietnia danego roku.
2. Arkusz organizacyjny poradni zatwierdza organ prowadzący placówkę do dnia 25 maja danego roku.


§30

Realizacja zadań statutowych poradnia zapewnia poprzez:
1. komplety pomocy do badań,
2. zorganizowane gabinety,
3. prowadzony sekretariat i księgowość.


§31

Poradnia prowadzi następującą dokumentację:
1. Roczny plan pracy poradni.
2. Sprawozdanie z jego realizacji.
3. Tygodniowy rozkład zajęć pracowników poradni.
4. Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, nurem PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.
5. Rejestr wydanych opinii, zawierający numer porządkowy oraz datę wydania opinii.
6. Rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy oraz datę wydania orzeczenia.
7. Skorowidz alfabetyczny badanych.
8. Teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży.
9. Dziennik zajęć terapeutycznych.
10. Protokoły posiedzeń zespołów orzekających.
11. Dziennik pracy terenowej.
12. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych poradni.
13. Inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

V. PRACOWNICY PEDAGOGICZNI PORADNI ORAZ INNI PRACOWNICY PORADNI:


§32

1. Pracownikami pedagogicznymi poradni są:
psycholodzy,
pedagodzy,
logopedzi,
doradcy zawodowi.

2. Liczbę pracowników pedagogicznych poradni na wniosek dyrektora ustala
organ prowadzący poradnię.

3. Liczbę pracowników administracji i obsługi ustala organ prowadzący na
wniosek dyrektora w zależności od potrzeb placówki.

4. Poradnia zatrudnia lekarza na umowę zlecenie.

5. W związku z prowadzoną działalnością Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Pleszewie zatrudnia się:
a) psychologów zajmujących się:
- diagnozą psychologiczną
- profilaktyka trudności wychowawczych,
- terapią psychologiczną,
- orientacją i poradnictwem szkolnym i zawodowym,
- szkolnictwem specjalnym (upośledzenia umysłowe)
b) pedagogów zajmujących się:
- diagnozą pedagogiczną,
- profilaktyka trudności wychowawczych,
- terapią pedagogiczną,
- szkolnictwem specjalnych (upośledzenia umysłowe),
c) logopedów zajmujących się:
- diagnozą,
- profilaktyką,
- terapią logopedyczną.
d) doradców zawodowych zajmujących się:
- badaniami zawodoznawczymi,
- preorientacją szkolną i zawodową.

§33

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy ustawy z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr 3 wraz z późniejszymi zmianami).

2. Pracownicy pedagogiczni mają obowiązek jak najlepiej w miarę swoich możliwości, zgodnie z obowiązującą wykładnią prawą, wykonywać zadania dydaktyczne, a w szczególności:
a) rzetelnie i sumiennie prowadzić badania psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne, zgodnie z centralnie zaleconymi metodami badawczymi,
b) do prowadzenia zajęć terapeutycznych wg swojej koncepcji,
c) realizować rytmicznie ramowy plan pracy,
d) dokładnie i starannie prowadzić dokumentację swojej pracy poprzez zapisy w dziennikach oraz innych dokumentach placówki,
e) wywiązać się w sposób terminowy i rzetelny ze wszystkich powierzonych im obowiązków,
f) dbać o swój warsztat pracy i pomoce,
g) doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej,
h) szczegółowy zakres obowiązków dla pracowników pedagogicznych dołączony będzie corocznie do planu pracy.

3. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do:
a) prowadzenia badań diagnostycznych, psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych wg swojej koncepcji, ale zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie,
b) do wypoczynku zgodnie z planem urlopów,
c) do nagród, wyróżnień i odznaczeń,
d) nowo zatrudnieni pracownicy pedagogiczni mają prawo do wszechstronnej pomocy ze strony doświadczonych pracowników pedagogicznych placówki w formie konsultacji, a także doradztwa metodycznego.

4. Pracownicy administracji odpowiadają:
a) za zachowanie tajemnicy służbowej,
b) za sprawne funkcjonowanie sekretariatu, księgowości,
c) za prawidłowe zabezpieczenie dokumentów i pieczątek,
d) za ewidencjonowanie i uporządkowanie dokumentacji według zasad podanych przez organ prowadzący,
e) za zgodnie z przepisami prowadzenie akt osobowych,
f) za staranne przepisywanie powierzonego materiału.

5. Pracownicy obsługi odpowiadają za szeroko rozumiany porządek na terenie poradni.

6. Szczegółowy przydział czynności dla pracowników obsługi dołączony jest w każdym przypadku do podpisanej umowy o pracę.


§34


Dopuszcza się możliwość udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach wolontariatu.
1. Wolontariuszem w poradni jest osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
2. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem umowę określającą w szczególności zakres zadań wolontariusza i sposób ich realizacji, czas trwania umowy oraz zawierająca zobowiązanie wolontariusza do przestrzegania ustalonych w poradni zasad i obowiązków oraz do nie ujawniania informacji dotyczących osób korzystających z pomocy Poradni.
3. Zapewnia warunki umożliwiające wykonanie zadań przez wolontariusza.
4. Wolontariusz wykonuje zadania określone w umowie, we współpracy z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez dyrektora Poradni pod nadzorem dyrektora Poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.
5. Na wniosek wolontariusza dyrektor Poradni jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu zadań przez wolontariusza.


VI. GOSPORADKA FINANSOWA.

§35


Poradnia działa jako jednostka budżetowa w oparciu o Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).


§36


Budżet poradni zatwierdza corocznie rada powiatu.

§37


Gospodarka finansowa jest prowadzona w sposób celowy, oszczędny, umożliwiający właściwą realizację wyłącznie zadań statutowych.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§38

Poradnia używa pieczątki podłużnej o treści:

PORADNIA
Psychologiczno-Pedagogiczna
63-300 Pleszew
ul. Słowackiego 14
Tel. 7421655
000694310


§39

Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§40

Zmiany w Statucie poradni mogą być wprowadzone Uchwałą Rady Pedagogicznej.

§41

Jednolity tekst statutu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu: 27.05.2013 r.Opublikował: Jerzy Jurdziński
Publikacja dnia: 08.03.2016
Podpisał: Jerzy Jurdziński
Dokument z dnia: 08.03.2016
Dokument oglądany razy: 1203